Co jsou významné stromy

Za významné stromy jsou považovány dřeviny, které jsou spojeny s důležitou událostí, s poselstvím určité historické skutečnosti nebo místa, na němž rostou.
Mohou to být též jedinci nápadné velikosti, krajinné dominanty či zvláštní dendrologické taxony dřevin.
Zatímco památné stromy jsou evidovány a označovány ze zákona, u významných stromů toto neplatí. Zde záleží především na aktivních občanech, obcích, spolcích atp.
Pokud stromy vysazené na počest výročí či nějaké důležité události nejsou řádně a stabilně označeny, jejich poselství se postupně vytrácí.
Web Pražské stromy eviduje od roku 2013 významné stromy v databázi významných stromů Prahy. Databáze vzniká, jak vlastním šetřením autora těchto stránek, tak i ve spolupráci s pamětníky, kronikáři, úřady městských částí a z podnětů široké veřejnosti.


Ochrana významných stromů

Obecně jsou významné stromy chráněny, stejně jako ostatní dřeviny, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny dle § 7 před poškozením a ničením.
V případě vyhlášení za památný strom se jim dostává přísnější ochrany.
Významné stromy mohou být též registrovány jako významný krajinný prvek dle zákona č. 114/1992 Sb.
Významné stromy evidují na svých pozemcích Lesy České republiky (stromy jsou opatřeny zvláštním označením a jsou vyloučeny z těžebních plánů).
Významné stromy na pozemních určených pro obranu státu evidují Vojenské lesy a statky.
Další evidenci významných stromů vedou osvícená města a obce, příp. spolky a aktivní občané.
V Praze jsou evidovány významné stromy na webových stránkách Pražské stromy – www.prazskestromy.cz.


Vyhledávání významných stromů

V okolí našeho bydliště je celá řada zajímavých velikánů, kteří si zaslouží pozornost. Při jejich vyhledávání je nejlepší se nejprve zaměřit na jejich vzrůst a velikost. Ta je pro nás mnohdy signálem, že věkovitý strom toho mnoho pamatuje a může se k němu vázat řada zajímavých skutečnosti.
Pozornost věnujeme hlavně solitérním jedincům a krajinným dominantám. Ty často bývají na důležitých bodech nebo místech nejrůznějších setkávání. Zájem je také účelné věnovat skupinám stromů u křížků, kapliček a dalších sakrálních staveb. U nich mohou být stromy vysazeny při založení, při následných rekonstrukcích či dalších důležitých událostech. Samostatným celkem jsou aleje, které mohou mít také značnou spojitost s historickými událostmi.
Také je potřeba si všímat mladších jedinců na důležitých místech, například u pomníků, na náměstích, na návsích a před významnými budovami. U nich mohou být stromy zasazeny na počest výročí založení dané stavby nebo při příležitosti návštěvy nějaké známé osobnosti.

Nejen velikost a místo může být rozhodující, abychom strom mohli považovat za významný. Dřeviny exotických taxonů nebo neobvyklého vzrůstu se také mohou dostat do středu našeho zájmu.
Je vhodné iniciovat vznik přehledu významných stromů daného regionu. V Praze jsou evidovány významné stromy na webu Pražské stromy v databázi významných stromů Prahy.

Jak hledat významné stromy? Vše najdete v letáčku Významné stromy kolem nás – ke stažení zde (pdf)


Zajímavosti o významných stromech Prahy

Významné stromy jsou mnohdy poslové historie. Některé z nich byly vysazeny při důležitých událostech a svůj odkaz přenášejí přes generace.
Mezi významnými stromy Prahy převládají lípy. Některé lípy nám připomínají důležité osobnosti našich dějin, např. Masarykova lípa na Pražském hradě, Lípa Václava Havla, Lípa Jana Nerudy, Masarykovy lípy Na Beránku.
I další stromy jsou spojeny s věhlasnými osobnostmi, např. Nerudova hrušeň na Petříně, Valčíkův dub v Libni, Heroldova lípa v Heroldových sadech, Jiráskův dub Hodkovičkách.
V Praze také rostou lípy republiky a lípy svobody, např. Lípa republiky v Klementinu, Ústřední lípa republiky na Malé Straně, Lípa republiky na sídlišti Novodvorská, Lípa svobody v Šáreckém údolí, Lípa svobody na Větrníku, Lípa svobody ve Vysočanech, Lípa svobody v Dubči, Lípa svobody v Běchovicích.
Najdeme zde i lípy Evropy, např. Lípa Evropy v Modřanech, Lípa Evropy v Hostivaři, Lípa Evropy na Chodově, Lípa Evropy na Zličíně a další výrazné krajinné dominanty, např. Dub červený na Střeleckém ostrově, Platan javorolistý v Nádražní ulici na Smíchově, Jasan ztepilý v Motole, Jírovec na hřbitově ve Slivenci, Jilm vaz v Kolovratech.
Z významných stromořadí jsou nejdelší Alej osobností v Evropské ulici a Alej Evropy na Stodůlkách.